Algemene voorwaarden per 1 januari 2016

Artikel 1

Grondslagen

De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op de in de aanvraag tot verzekering verstrekte inlichtingen enerzijds en de Algemene/Bijzondere voorwaarden van TWENTHE anderzijds. De verzekerde wordt geacht ten tijde van de door hem/haar of verzekeringnemer ondertekende aanvraag gezond, zonder medicijngebruik en niet onder behandeling van een specialist, arts of geneesheer te zijn, tenzij anders aangegeven in de aanvraag tot verzekering. Wordt het risico van deze verzekering door een onvolledige verklaring of opgave onjuist voorgesteld, dan is TWENTHE gerechtigd zonder meer de overeenkomst nietig te verklaren. TWENTHE zal alsdan bepalen welke terugbetaling billijk is. Acceptatie van een verzekeringsaanvraag blijkt uit afgifte van de polis (zie ook artikel 3).


Artikel 2

Begripsomschrijvingen

TWENTHE: Uitvaartverzekering Twenthe N.V. te Enschede, geregistreerd bij AFM en DNB;
Verzekering: uitvaartverzekering in natura;
Aanvraag: het aanvraagformulier van TWENTHE, zoals dat bij TWENTHE is ingediend en op basis waarvan polisopmaak heeft plaatsgevonden. Het aanvraagformulier kan schriftelijk, digitaal of via een andere door TWENTHE goedgekeurde wijze worden ingediend;
Verzekerde: de persoon op wiens leven de verzekering gesloten is;
Verzekeringnemer: contractspartij; de persoon die de verzekering sluit;
(Index)premie: het door verzekeringnemer aan TWENTHE verschuldigde uit hoofde van de gesloten (of overgenomen) verzekering. Onder premie wordt tevens verstaan: polis-, administratie-, mutatie- en incassokosten en (assurantie)belastingen;
Verzekerde bedrag: het op de polis vermelde bedrag (tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven);
Vervaldatum: de datum waarop de (index)premie telkens aan TWENTHE verschuldigd is (prolongatiedatum).

  

Artikel 3

Datum van ingang

Alle rechten en verplichtingen zijn van kracht geworden op de ingangsdatum van de afgegeven polis.

 

Artikel 4

Distributiekosten, advieskosten, poliskosten en duplikaten

Bij de aanvraag tot verzekering zijn distributiekosten, poliskosten en eventueel ook advieskosten verschuldigd. Deze kosten komen voor rekening van verzekeringnemer. Op verzoek van verzekeringnemer en/of ten gevolge van een noodzakelijke poliswijziging kan tegen betaling een duplikaatpolis worden afgegeven. Bij afgifte van een duplikaatpolis komt de voorgaande polis te vervallen.

 

Artikel 5

Onjuiste leeftijdsopgave

Indien de geboortedatum in deze polis genoemd niet in overeenstemming blijkt met de werkelijke geboortedatum, kan te allen tijde te weinig/teveel ontvangen premie en rente worden nagevorderd/ gerestitueerd of verrekend. TWENTHE is gerechtigd, ook na overlijden van verzekerde, een bewijs te vorderen waaruit de juiste geboortedatum blijkt.

 

Artikel 6

30-Dagen bedenktermijn, opzegging, kosten en premiebetaling

Binnen 30 dagen na polisontvangst kan verzekeringnemer zonder opgave van reden de polis retourneren aan TWENTHE, waarbij de dag na verzending van de TWENTHE-polis geldt als dag van polisontvangst. De polis wordt in een dergelijk geval geacht niet tot stand te zijn gekomen en reeds aan Twenthe betaalde premie zal worden gerestitueerd na afloop van de storneringstermijn. Distributiekosten, advieskosten en poliskosten blijven verschuldigd en zijn ineens opvorderbaar voor zover deze kosten nog niet zijn voldaan (idem van toepassing bij opzegging; zie hieronder).
Indien geen gebruik wordt gemaakt van de 30-dagen bedenktermijn is verzekeringnemer gedurende tenminste 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de polis aan TWENTHE premie verschuldigd. Opzegging is mogelijk door verzekeringnemer aan het einde van de 1-jaar-termijn, daarna telkens per eerstvolgende vervaldatum. Voor iedere opzegging geldt een opzegtermijn van minimaal 2 maanden (niet van toepassing bij de 30-dagen bedenktermijn). Opzegging kan schriftelijk of digitaal plaatsvinden, op voorwaarde dat de identiteit van verzekeringnemer door TWENTHE voldoende kan worden vastgesteld. TWENTHE accepteert geen mondelinge of telefonische opzeggingen. Verzekeringnemer is belast met het bewijs van een deugdelijke en tijdige opzegging.
Premiebetaling dient op de vervaldatum bij vooruitbetaling aan TWENTHE of aan een door haar erkende vertegenwoordiger te worden voldaan tot de in de polis overeengekomen datum. Het niet tijdig innen van de premie door TWENTHE of een door haar erkende vertegenwoordiger ontslaat verzekeringnemer niet van de betalingsverplichting. Niet tijdige inning dient zo spoedig mogelijk bij TWENTHE te worden gemeld. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, betreffende incasso/inning van verschuldigde premie, distributiekosten en advieskosten komen voor rekening van verzekeringnemer. Een afgegeven polis geldt niet als betalingsbewijs. Premiebetaling eindigt bij overlijden van verzekerde overeenkomstig de bepalingen van de polis. 


Artikel 7

Verval van rechten

Indien twee maanden na vervaldatum de premie niet of niet volledig is voldaan, komen de rechten uit deze polis te vervallen, tenzij door TWENTHE schriftelijk uitstel van betaling is verleend. Betalingsachterstanden worden middels betalingsherinneringen aan verzekeringnemer kenbaar gemaakt (zie ook artikel 13).

 

Artikel 8

Afkoop en premievrijmaking

Afkoop is niet mogelijk, tenzij verzekeringnemer zich blijvend vestigt in een niet bij de Europese Unie aangesloten staat en dit door een bewijs kan staven. Premievrijmaking of afkoop kan door verzekeringnemer schriftelijk worden aangevraagd, indien verzekerde tenminste de leeftijd van 20 jaar heeft bereikt, de verzekering minimaal 5 jaar (tarief 07: 30 jaar) van kracht is geweest en het verzoek tot premievrijmaking of afkoop wordt gedaan binnen 2 maanden nadat de laatst betaalde premie aan TWENTHE verschuldigd was. De waarde zal worden vastgesteld overeenkomstig de bij TWENTHE gevolgde actuariŽle methode onder aftrek van kosten. De berekende premievrije waarde of afkoopsom dient tenminste Ä 250,- per polis te bedragen (exclusief indexering).

 

Artikel 9

Verrekeningsclausule

Indien na overlijden van bepaalde in de polis omschreven leveringen en/of diensten wordt afgezien, kunnen de door TWENTHE vast te stellen (gemiddelde) kosten welke hiermee worden bespaard, desgewenst worden aangewend voor andere leveringen en/of diensten, verband houdende met de uitvaart.

 

Artikel 10

Melding na overlijden en (procedure van) uitkering

In verband met de administratieve verwerking dienen de nabestaanden bij TWENTHE onverwijld het overlijden van verzekerde te melden, waarna TWENTHE opdracht tot verzorging kan geven, tenzij de verzorging reeds op andere wijze in de polis, via een polisaanhangsel of schriftelijk/digitaal bericht van TWENTHE is geregeld. Vervolgens dient TWENTHE zo spoedig mogelijk in het bezit te worden gesteld van een bewijs van overlijden, de originele polis(sen) en een kopie van de definitieve uitvaartrekening aan de nabestaande(n)/opdrachtgever, waarbij het verzekerde bedrag in mindering is gebracht. Indien originele polissen ontbreken, kunnen poliskosten verschuldigd zijn voor opmaak van duplikaten. Uitkering van verzekerde bedragen vindt plaats na ontvangst van alle vereiste bescheiden en akkoordbevinding door TWENTHE. Uitkering geschiedt, behoudens uitzonderingen, aan de uitvaartonderneming of uitvaartvereniging die de uitvaart heeft verzorgd middels verrekening van nog onbetaalde uitvaartkosten.

 

Artikel 11

Overdracht  van rechten uit polissen, verpanding, belening

De verzekering is strikt persoonlijk. Overdracht van een bestaande polis naar een andere persoon (d.w.z. het vervangen van een persoon door een andere persoon) is niet toegestaan, evenals verpanding en belening van de polis.  

Artikel 12

Uitsluitingen en overige beperkingen

TWENTHE is geen volledige uitkering verschuldigd indien verzekerde overlijdt ten gevolge van: zelfmoord (of een poging daartoe) verricht binnen 2 jaar na ingangsdatum, een aktieve oorlogstoestand, het in dienst treden bij een vreemde krijgsmacht, molest, een aanslag met chemische of bacteriologische middelen, atoomreakties en radioaktieve straling (tenzij deze in verband staat met een medische behandeling van verzekerde), epidemieŽn en terrorisme. In dergelijke gevallen wordt de afkoopwaarde uitgekeerd. Indien verzekerde op ingangsdatum 66 jaar of ouder is en geen verzekering tegen koopsom heeft afgesloten, wordt na overlijden binnen 1 jaar na ingangsdatum door TWENTHE maximaal een derde deel van het verzekerde bedrag in deze polis genoemd uitgekeerd als aandeel in de uitvaartkosten.

 

Artikel 13

Woonplaats, digitale adressen en kennisgevingen

Verzekeringnemer is verplicht adreswijzigingen (incl. digitale adressen, waaronder e-mailadres) terstond aan TWENTHE door te geven. Verzekeringnemer wordt geacht te wonen op het adres zoals vermeld op de aanvraag tot verzekering of op het adres overeenkomstig de laatst verwerkte wijziging in de administratie van TWENTHE. Alle mededelingen van TWENTHE, gericht aan het adres van verzekeringnemer, worden geacht hem/haar te hebben bereikt. De kopie, welke in het bezit is van TWENTHE, strekt tot volledig bewijs van de verzending van de desbetreffende mededeling.

 

Artikel 14

Persoonsregistratie, aansprakelijkheid 

en geschillenbeslechting

De aan TWENTHE verstrekte persoonsgegevens kunnen deel uitmaken van de persoonsregistratie, waarvan TWENTHE houder is. Op deze persoonsregistratie zijn de wettelijke privacyregels van toepassing. Alle aantekeningen op de polis zijn slechts geldig, indien deze aantekeningen door de directie van TWENTHE zijn geparafeerd en gedagtekend. TWENTHE is niet aansprakelijk voor mededelingen in strijd met de Algemene en Bijzondere voorwaarden door anderen gedaan dan de directie. In gevallen waarin deze polis niet voorziet zal door TWENTHE, in overleg met verzekeringnemer dan wel de nabestaande(n), worden beslist. Geschillen dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan de directie van TWENTHE. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, kan verzekeringnemer een klacht indienen bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening te Den Haag (www.kifid.nl). TWENTHE zal geschillenbeslechting laten plaatsvinden via de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van TWENTHE (behoudens hogere voorziening), dan wel via alternatieve geschillenbeslechting. Verzekeringnemer kan binnen 1 maand bezwaar maken tegen toepassing van alternatieve geschillenbeslechting. Voor zover tijdig en deugdelijk bezwaar is gemaakt tegen toepassing van alternatieve geschillenbeslechting zal geschillenbeslechting plaatsvinden via de bevoegde rechter (zie hierboven). Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.