Bijzondere voorwaarden per 1 januari 2016

(De bijzondere voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze ook op de voorzijde van de polis van toepassing zijn verklaard)

 

Artikel 15

Levenloos geboren kinderen,

binnen 30 dagen na de ge-

boorte overleden kinderen

Voor levenloos geboren kinderen (20 weken en ouder), alsmede kinderen die binnen 30 dagen na de geboorte zijn komen te overlijden zonder verzekerd te zijn geweest, wordt een bedrag uitgekeerd op de kosten van de uitvaart van ten hoogste € 2.500,-. Voorwaarde is dat één van de natuurlijke ouders reeds 2 maanden of langer bij TWENTHE verzekerd is, TWENTHE terstond van het overlijden op de hoogte is gesteld en de benodigde bescheiden zijn ontvangen (o.a. uitvaartnota, eventueel akte).

 

Artikel 16

Bijkomende uitvaartkosten op

twee levens

Onder bijkomende uitvaartkosten wordt onder andere verstaan: aankoop graf, grafrechten, plaatsen grafsteen, transport overledene enzovoort. Het totaal verzekerde bedrag in de polis genoemd zal worden uitgekeerd aan de persoon of instelling die het voorgaande verzorgd en/of geleverd heeft.

 

Artikel 17

Gezinspolis

Voor kinderen die na het sluiten van deze verzekering zijn geboren is ongeacht de gezondheidstoestand geen extra premie verschuldigd, mits zij als verzekerde schriftelijk zijn aangemeld bij TWENTHE. Voor de medeverzekerde kinderen eindigt de verzekering bij het bereiken van de op de voorzijde van de polis vermelde einddatum. Zij kunnen echter, ongeacht hun gezondheidstoestand, aansluitend als verzekerde tegen premiebetaling geaccepteerd worden tot hetzelfde verzekerde bedrag als in deze polis genoemd.

 

Artikel 18

Aanpassing van verzekerde

bedragen door indexering

Het verzekerde bedrag en reeds geïndexeerde bedragen worden jaarlijks (dan wel eens per aantal jaren als combinatie van voorafgaande jaren waarin niet geïndexeerd is i.v.m. te geringe indexwijzi-gingen) per 1 januari verhoogd of verlaagd overeenkomstig het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI). Onder CPI wordt verstaan: het medio oktober van elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren prijsindexcijfer in vergelijking met het dienovereenkomstige cijfer van het voorgaande jaar (of voorgaande jaren). Verzekeringnemer wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van een indexe-ring met opgave van de gewijzigde verzekerde bedragen en indexpremie.
Voor bepaalde polissen geldt een andere indexering dan de hiervoor genoemde CPI-indexering. De indexering wordt dan bepaald op basis van een verwachting van toekomstige uitvaartkostenstij-gingen, alsmede op basis van de gemiddelde uitvaartkostenstijgingen zoals die zich in het voorgaan-de jaar hebben voorgedaan ten aanzien van het omschreven uitvaartpakket op de polis.
In verband met de indexering is een indexpremie tot overlijden van verzekerde verschuldigd. Bij koopsommen is een eenmalige koopsompremie per indexering verschuldigd. Middels een aangetekende brief kan verzekeringnemer de indexering stopzetten waardoor toekomstige indexering niet meer zal plaatsvinden en het geïndexeerde verzekerde bedrag, berekend volgens het laatst bekend gemaakte indexcijfer, geldt als het maximaal te besteden bedrag voor uitvaartkosten. De indexpremie voor de reeds bestaande indexeringen (dat wil zeggen: de voor opzegdatum doorgevoerde indexeringen) is dan nog tot overlijden van verzekerde verschuldigd (niet van toepas-sing bij koopsommen). Indien verzekeringnemer ook deze indexpremie niet meer wenst te voldoen, kan hij/zij per aangetekende brief TWENTHE verzoeken de indexering geheel te beëindigen. Het ver-zekerde bedrag onder aftrek van alle indexeringen geldt dan als het maximaal te besteden bedrag voor uitvaartkosten. Verzekeringnemer ontvangt zowel bij stopzetting als ook bij beëindiging een nieuwe polis. Hiervoor kunnen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 19

Ongevallenverzekering

De bijverzekerde risicodekking voor uitkering van een verzekerd bedrag na overlijden ten gevolge van een ongeval is uitsluitend van kracht in combinatie met de uitvaartverzekering. Deze ongevallenver-zekering geeft dekking tot de leeftijd van 70 jaar. Tot de leeftijd van 10 jaar geldt een uitkeringsper-centage van 50%. Na overlijden ten gevolge van een ongeval dient dit binnen 24 uur aan TWENTHE te worden gemeld. Het verzekerde bedrag van de ongevallenverzekering wordt rechtstreeks aan de nabestaande(n) uitbetaald, tenzij anders wordt vermeld. Bij het niet meer van kracht zijn van de uitvaartverzekering komt deze ongevallendekking eveneens te vervallen. Uitgesloten is het overlijden als gevolg van atoomreakties en radioaktieve straling, oorlogshandelingen, aanslagen met chemische of bacteriologische middelen, molest en dergelijke. Ter dekking van het ongevallenrisico is door TWENTHE een overeenkomst aangegaan met een door De Nederlandsche Bank erkende en in Nederland gevestigde verzekeringsmaatschappij. De voorwaarden van deze verzekering zijn ten kantore van TWENTHE gedeponeerd. Een ongevallenverzekering kent geen rechten van afkoop en premievrijmaking.


Artikel 20

Extra voorzieningen

 

  • a. Ongevallenverzekering
    Indien het overlijden een gevolg is van een ongeval, dan wordt een bedrag van € 500,- uitgekeerd (voor verzekerden tot 10 jaar: € 250). Zie ook artikel 19 voor overige voorwaarden.
  • b. Europa-dekking en vrij vervoer
    Na overlijden binnen Europa worden de kosten van vervoer van de plaats van overlijden naar de woonplaats in Nederland, voor zover niet reeds door een andere verzekering gedekt, extra boven het verzekerde bedrag vergoed doch tot maximaal het verzekerde bedrag.