Productwijzer
 
Wat leest u in deze productwijzer?
In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekeringen van Uitvaartverzekering Twenthe N.V. (hierna te noemen: Twenthe). Welke risico’s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de verzekeraar met de premie? Wat kunt u van een verzekeraar verwachten en wat verwacht een verzekeraar van u? Met deze productwijzer helpt Twenthe u graag bij het maken van een juiste keuze voor een uitvaartverzekering. Deze productwijzer is opgesteld volgens de regels van het Verbond van Verzekeraars. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 
Deze productwijzer is uitsluitend van toepassing bij de verkoop van uitvaartverzekeringen en aanvragen voor offertes door adviseurs (tussenpersonen) of medewerkers van Twenthe.
 
Wilt u meer weten?
Lees altijd de polisvoorwaarden van de verzekering die u afsluit goed door. Daarin staan belangrijke gegevens over de premie, dekking en eventuele uitsluitingen van de dekking voor die specifieke verzekering. Wilt u meer weten over de uitvaartverzekeringen van Twenthe? Dan geven onze adviseurs (tussenpersonen) of medewerkers van Twenthe u daar graag informatie over. Algemene informatie over verzekeringen en productwijzers vindt u op de volgende website: www.vanatotzekerheid.nl.
 
Waarom een productwijzer?
Bij elke verzekeraar kunnen de (polis)voorwaarden anders zijn. Dit geldt ook voor de opmaak en de inhoud van offertes. U kunt bij Twenthe een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw adviseur (tussenpersoon) of rechtstreeks via het hoofdkantoor van Twenthe.
Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels.
 
Wat is een natura-uitvaartverzekering?
De uitvaartverzekering zorgt ervoor dat bij overlijden de rekening van de uitvaartverzorger wordt betaald (uitkering in natura) tot maximaal het door u gekozen verzekerde bedrag, eventueel vermeerderd met indexering als u daarvoor gekozen heeft. Het verzekerde bedrag kan worden gebruikt voor alle uitvaartkosten, waarbij u niet gebonden bent aan een pakket. Heel flexibel dus.
Twenthe betaalt het verzekerde bedrag direct aan de uitvaartverzorger. Uw familie krijgt dus geen geld in handen.
 
Wanneer betaal ik de premie?
U kunt de premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken. Diverse betalingsduren zijn mogelijk (afhankelijk van de leeftijden). U betaalt premie gedurende 10, 15, 20, 25, 30 of 40 jaar, tot het bereiken van de 65- of 81-jarige leeftijd of tot overlijden. Na de afgesproken betalingsduur (met uitzondering van betaling tot overlijden) is de basispolis premievrij en dient u (uitsluitend indien er sprake is van een indexpolis) nog te betalen voor de indexeringspremie (voor de indexering geldt altijd een betalingsduur tot overlijden).
De premie is per vooruitbetaling verschuldigd. Premiebetaling ineens is ook mogelijk en dit heet dan een koopsomstorting.
Binnen 30 dagen na polisontvangst kunt u zonder opgave van reden de polis retourneren. De polis wordt in een dergelijk geval geacht niet tot stand te zijn gekomen. U bent in dit geval dan wel distributiekosten en eventuele advieskosten aan Twenthe verschuldigd. Indien u geen gebruik maakt van de 30-dagentermijn geeft u aan akkoord te gaan met de verzekering en de polisvoorwaarden en bent u ook gedurende minimaal 1 jaar vanaf de ingangsdatum van de polis de premie verschuldigd. Wij adviseren u de polisvoorwaarden door te lezen, zodat u weet welke regels voor u en de verzekeraar van toepassing zijn.
 
Hoeveel premie moet ik betalen?
Op de polis staat vermeld hoeveel premie u moet betalen. Indien u heeft gekozen voor indexering betaalt u ook indexeringspremie. Bij iedere indexering ontvangt u een overzicht waarop de wijzigingen staan vermeld. Door indexering wijzigt ook het verzekerde bedrag. De bedoeling van indexering is om zoveel mogelijk het algemene prijspeil te blijven volgen. Indexering vindt plaats op basis van het Consumenten Prijs Indexcijfer (CPI). Onder CPI wordt verstaan: het medio oktober van elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren prijsindexcijfer in vergelijking met het dienovereenkomstige cijfer van het voorgaande jaar (of voorgaande jaren).
NB: indexering kan niet altijd onderverzekering voorkomen, omdat de jaarlijkse kosten van een uitvaart meer kunnen stijgen dan de CPI-index (ook doordat plaatselijk de kosten kunnen verschillen).
 
Hoe hoog is de uitkering?
Hoe hoog het verzekerde bedrag is, spreekt u zelf af als u de verzekering afsluit. Door indexering wordt het verzekerde bedrag verhoogd, tenzij u niet heeft gekozen voor indexering.
 
Wat doet de verzekeraar met de premie?
De verzekeraar gebruikt de premie:
1. voor uitkering van het verzekerde bedrag;
2. voor beheer- en administratiekosten.
 
Wat gebeurt er als ik de verzekering eerder wil stoppen?
Indien de verzekering 1 jaar van kracht is geweest, kunt u de verzekering stoppen. U kunt hiervoor schriftelijk een verzoek indienen bij een medewerker van Twenthe of bij uw adviseur (tussenpersoon).
Indien de polis 5 jaar of langer van kracht is geweest en de polis een waarde heeft opgebouwd (zie hiervoor de polisvoorwaarden) kunt u ook de polis premievrij laten maken. Dat noemen we premievrijmaking. U betaalt dan geen premie meer. De verzekering stopt dan en de opgebouwde waarde wordt vastgesteld. Hierover vindt geen indexering meer plaats. De premievrije waarde wordt uitgekeerd na overlijden van de verzekerde.
Als u de verzekering stopt, kan het zijn dat de premievrije waarde lager is dan de door u ingelegde premie. Dit komt mede door de kosten die de verzekeraar moet maken en de dekking die al is gegeven vanaf de ingangsdatum van de polis tot en met de laatste betaaldatum. Denk dus goed na voordat u besluit over te gaan tot stopzetting of premievrijmaking.
Bij Twenthe kunt u vragen hoe hoog het uit te keren bedrag bij overlijden is als u wilt stoppen.
Afkopen van de verzekering (uitbetaling van de opgebouwde afkoopwaarde) is alleen mogelijk bij blijvende vestiging in een niet bij de Europese Unie aangesloten staat.
De minimale hoogte van de premievrije waarde of afkoopwaarde staat vermeld in de polisvoorwaarden.
 
Moet ik mijn verzekering tussendoor aanpassen?
Wanneer u een uitvaartverzekering heeft afgesloten, kan het gebeuren dat niet al uw uitvaartwensen zijn meeverzekerd. Ook kunnen de kosten om een wens te realiseren hoger zijn dan het verzekerde bedrag dat op de polis staat. Daarnaast komt het voor dat de verzekering sinds het afsluiten nooit meer is aangepast, waardoor deze niet meer aansluit op de uitvaartwensen of gestegen uitvaartkosten. In deze gevallen kunt u ‘onderverzekerd’ zijn en dat is vaak een teleurstelling.
Om de teleurstelling van onderverzekering te voorkomen, is het verstandig om goed na te denken over uw wensen als u een uitvaartverzekering afsluit. Leg uw wensen vast en maak deze kenbaar aan uw nabestaande(n). Op die manier weten uw nabestaanden wat uw wensen zijn en kunnen zij hier rekening mee houden. Natuurlijk kunnen uw wensen in de loop van de tijd veranderen. Ook kunnen zich wijzigingen voordoen in uw persoonlijke (financiële) situatie. Neem bij dit soort wijzigingen altijd contact op met uw adviseur (tussenpersoon) of een medewerker van Twenthe. Uw verzekering kan dan worden aangepast, zodat u zeker weet dat u bent verzekerd van een afscheid zoals u dat wilt.
 
Krijg ik een medische keuring?
U moet een vragenlijst over uw gezondheid invullen of beantwoorden voordat de aanvraag voor de verzekering kan worden ingediend bij de verzekeraar. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met behulp van deze gezondheidsverklaring beslist Twenthe of u de verzekering kunt afsluiten. Soms worden er aanvullende voorwaarden gesteld. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan eventueel ook worden gevraagd om een onderzoek door een arts.
 
Trefwoordenlijst
Advieskosten
De kosten die in rekening worden gebracht voor advies.
Distributiekosten
De kosten die worden gemaakt voor het afhandelen van de verzekeringsaanvraag.
Offerte
In een offerte staat welke premie, distributiekosten en eventuele advieskosten u moet betalen en hoe hoog het verzekerde bedrag is waarvoor u bent verzekerd. In de offerte moeten ook de belangrijkste voorwaarden staan van de verzekering.
Polisvoorwaarden
Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico’s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven.
Ook andere rechten en plichten van de verzekerde en van de verzekeraar worden in de polisvoorwaarden vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. Leest u daarom de polis goed door.
Premie
Premie is het geldbedrag dat u betaalt voor de verzekering.
Premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. U moet de premie op tijd betalen. Als u niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen dekking meer is. Als u ervoor kiest de premie per jaar, per halfjaar of per kwartaal te betalen is dit goedkoper.
Verbond
van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars is de belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt.
 
Versie 2016-1