Privacyverklaring

Uitvaartverzekering Twenthe N.V., gevestigd aan Getfertsingel 91, 7513 GB te Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van diverse persoonsgegevens. In deze privacyverklaring is dit weergegeven.


Contactgegevens Uitvaartverzekering Twenthe N.V.

Postadres: Postbus 191, 7500 AD Enschede
Vestigingsadres:Getfertsingel 91, 7513 GB Enschede
Telefoonnummer: 053 - 43 12 732
E-mail:info@twenthe.nl
Website:www.twenthe.nl
Handelsregister:06014206

Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres (verbetering klantervaring)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website (of via uw persoonlijke inlogpagina’s en accounts bij Uitvaartverzekering Twenthe N.V.) aan te maken, in correspondentie, telefonisch of een andere communicatiemethode
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (verbetering klantervaring)
 • IBAN en betaalgegevens
 • Uitvaartwensen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:


Gezondheid

In het kader van de beoordeling/acceptatieprocedure van een verzekeringsaanvraag (of eventueel een mutatie van een bestaande verzekering) worden gezondheidsvragen gesteld. De door u verstrekte gegevens worden verwerkt om te beoordelen of, en zo ja, onder welke voorwaarden de verzekeringsovereenkomst kan worden aangegaan (of kan worden voortgezet, bijvoorbeeld in het kader van een verzoek tot herstel van een eerder gesloten verzekering). Ook kunnen verwerkte gezondheidsgegevens van invloed zijn op het uit te keren bedrag bij overlijden van een verzekerde (in het kader van onjuiste opgave van gezondheid, fraudeonderzoek en dergelijke).


Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (diverse verzekerden zijn jonger dan 16 jaar).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons e-mailadres info@twenthe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Burgerservicenummer (BSN)

In het kader van de renseigneringsplicht zijn BSN-nummers geregistreerd. De Belastingdienst heeft Uitvaartverzekering Twenthe met ingang van 2018 tijdelijk vrijgesteld van de renseigneringsplicht.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • U van dienst te zijn bij de uitvoering van de natura-uitvaartverzekeringsovereenkomst
 • U te informeren over gestelde vragen, opmerkingen of (ingediende) klachten
 • U te kunnen bellen of e-mailen e.d. indien dit nodig is voor de dienstverlening aan u
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (persoonlijke inlogaccount)
 • U te informeren via onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Product- en klantanalyses, verbetering klantervaring, personificatie
Uitvaartverzekering Twenthe N.V. verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Omdat uw verzekering bij Uitvaartverzekering Twenthe N.V. in principe pas bij het overlijden van de verzekerde tot uitkering komt, is het noodzakelijk dat persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst langdurig worden bewaard. Hierbij speelt ook onze zorgplicht en onze juridische positie (waaronder bewijstechnische positie; denk aan klachtenprocedures, ook na een overlijden) een belangrijke rol. Omdat polissen waardepapieren zijn (en vaak, ook na verval van de polis, bewaard worden en vele jaren later “boven water” komen), is het bovenstaande ook van toepassing bij bijvoorbeeld royementen en beëindigingen van polissen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden. Verstrekking aan derden vindt uitsluitend plaats indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Op uitdrukkelijk verzoek van uzelf worden persoonsgegevens gedeeld met www.mijnverzekeringenopeenrij.nl. Dit betreft een initiatief van het Verbond van Verzekeraars, waarbij u zichzelf dient aan te melden, te legitimeren en waarbij u polisgegevens kunt opvragen/actualiseren van de meeste verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Op uw uitdrukkelijke verzoek kunnen wij dan gegevens delen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen (zie hiervoor echter ook de tekst bij het hoofdstuk “Hoe lang we persoonsgegevens bewaren”).

Daarnaast heeft u het recht uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Uitvaartverzekering Twenthe N.V. (dit heeft dan wel waarschijnlijk wel consequenties voor de uitvoering van de overeenkomst met u). Daarnaast heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@twenthe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Uitvaartverzekering Twenthe N.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@twenthe.nl.


Vragen

Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Uitvaartverzekering Twenthe N.V. door een brief te sturen naar:


Uitvaartverzekering Twenthe N.V.

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming

Postbus 191

7500 AD Enschede


E-mailen kan ook via info@twenthe.nl


Wijzigingen

Uitvaartverzekering Twenthe N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van persoonsgegevens worden zoveel mogelijk ook kenbaar gemaakt via onze website.


Enschede, mei 2018